اطلاعیه کارورزی

قابل توجه دانشجویان گرامی درس کارورزی
نظربه اجرای گروههای مختلف هنری دربرنامه های دانشگاه خواهشمنداست مشخصات گروه هنری خود و زمانهای پیشنهادی برای اجرا راهرچه سریعتر به شماره 09907091008 یا09900834661پیامک فرمایید یا به دفترمجموعه های نوین دانشگاه جنب امورمالی مراجعه فرمایید
هماهنگی اولیه و ثبت ساعت اجرای برنامه هنری و ساعات حضوروفعالیت جهت درس کارورزی الزامی می باشد