جلسه سرپرست دانشگاه با انجمن فلسفه تعلیم و تربیت

جلسه سرپرست دانشگاه با انجمن فلسفه تعلیم و تربیت

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها جلسه سرپرست دانشگاه با انجمن فلسفه تعلیم و تربیت