اجرای گروه تعزیه در دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان

اجرای گروه تعزیه در دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها اجرای گروه تعزیه در دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان