اطلاعیه تایید نهائی انتخاب واحد

جهت تایید نهائی انتخاب واحد نسبت به پرداخت شهریه تا تاریخ 97/08/08 فقط و فقط از طریق سامانه هم آوا اقدام نمایید.عواقب ناشی از عدم توجه به اطلاعیه ، بعهده دانشجو می باشد.
                                                                              
        امور مالي مركز

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها اطلاعیه تایید نهائی انتخاب واحد