وام اربعین

دانشجویان عزیز که قصد شرکت در قافله پیاده روی اربعین حسینی را دارند جهت دریافت وام اربعین به دفتر بسیج  و دفتر امور فرهنگی دانشگاه تا پایان هفته جاری مراجعه نمایند.