تريبون آزاد با حضور دكتر قلمكاريان رياست دانشگاه

تريبون آزاد با حضور دكتر قلمكاريان رياست دانشگاه

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها تريبون آزاد با حضور دكتر قلمكاريان رياست دانشگاه