اطلاعیه مهم در مورد پرداخت شهریه 85%

باتوجه به اینکه از تاریخ 97/07/11 درگاه الکترونیکی پرداخت شهریه 85% از طریق سامانه هم آوا(دانشجو) فعال می باشد(درگاه سایت http://farhang91.org از دسترس خارج شده است) لذا کلیه دانشجویان جهت تاییدانتخاب واحد نسبت به پرداخت شهریه فقط و فقط از طریق سامانه هم آوا اقدام نمایند.                                                                               
                                                                                                                                امور مالي مركز

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها اطلاعیه مهم در مورد پرداخت شهریه 85%