آزمون مدرسان معارف اسلامی دارای مجوز موقت تدریس دانشگاه

پیرو اطلاعیه های شماره 1 و 2 آزمون مدرسان معارف اسلامی دارای مجوز موقت تدریس دانشگاه مندرج در کانال تلگرامی دانشگاه
" شرایط شرکت در آزمون کتبی"
"جدول شماره 1 مربوط به رشته های مجاز و گرایشها"
"جداول منابع، ضرایب و تعداد سوالات"
" جداول نشانی تهیه منابع آزمون" مذکور

طبق پیوست های ذیل به اطلاع مدرسین محترم میرساند.

 

دانلودشرایط شرکت در آزمون کتبی آبان 97

دانلود رشته های مجاز و گرایشهای آزمون

دانلود منابع ، ضرایب و تعداد سوالات آزمون

دانلود نشانی تهیه منابع آزمون کتبی آبان 97

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها آزمون مدرسان معارف اسلامی دارای مجوز موقت تدریس دانشگاه