روز خبرنگار مبارك

به نام خدا

در ستایش فعالیت خبرنگاران همین بس که در این جهان گسترده، که ساکنان آن همه اعضای یک پیکر به حساب می‌آیند، وقتی روزگار عضوی را به درد می‌آورد، به کوشش خبرنگاران آزاده، پیغامِ به درد آمدنِ آن عضو به اعضای دیگر می‌رسد تا به همدردی با آن، قرار از کف بدهند و به استعانت از وی برخیزند.

دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان، روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران تبریک می‌گوید.

دکتر احسان مشکلانی
رييس دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان