اطلاعيه دبيرخانه جشنواره چشم انداز

به بهترين گزارش مكتوب ،تصويري و ... از سالن ها،جلسات و رويدادهاي جشنواره چشم انداز جوايز نفيسي اهدا خواهد شد.

جشنواره چشم انداز
۵ الی ۱۰ خردادماه ۱۳۹۷

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها اطلاعيه دبيرخانه جشنواره چشم انداز