روز اول-نمايش تئاتر بخش مسابقه(ديگر صدايم نزن مادر)

روز اول-نمايش تئاتر بخش مسابقه(ديگر صدايم نزن مادر)

كارگردان:مهدي خليليان
بازيگر:فاطمه احمدي
دانشجويان دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها روز اول-نمايش تئاتر بخش مسابقه(ديگر صدايم نزن مادر)