روز اول-اكران فيلم هاي بخش مسابقه

روز اول-اكران فيلم هاي بخش مسابقه

 

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها روز اول-اكران فيلم هاي بخش مسابقه