اطلاعیه مهم در خصوص اخذ کارتهای دانشجویی

با توجه به اینکه تمامی دانشجویان علمی و کاربردی فرهنگ و هنر شماره ۱ باید تا آخر اردیبهشت ماه کارت دانشجویی داشته باشند لذا از دانشجویانی که به هر عنوان  فاقد کارت دانشجویی هستند تقاضا  می شود جهت تعیین وضعیت کارت دانشجویی خود به امور فرهنگی دانشجویی مراجعه نمایند.

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها اطلاعیه مهم در خصوص اخذ کارتهای دانشجویی