نحوه پذیرش در مرکز خلاقیت و نوآوری فرهنگ وهنر

متقاضی استقرار در مرکز خلاقیت و نوآوری فرهنگ وهنر فرم پذیرش مرکز خلاقیت و نوآوری فرهنگ وهنر را دانلود کرده پس از پر کردن آن ،کاربرگها را به دفتر روابط عمومی و مرکز خلاقیت و نوآوری فرهنگ وهنر دانشگاه تحویل می دهد.بقیه مراحل به صورت حضوری یا تلفنی توسط کارشناسان مرکز خلاقیت و نوآوری فرهنگ وهنر به متقاضی اعلام می گردد.

دانلود فرم پذیرش مرکز خلاقیت و نوآوری فرهنگ وهنر

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت اخبار و اطلاعیه ها نحوه پذیرش در مرکز خلاقیت و نوآوری فرهنگ وهنر