درباره مرکز خلاقیت و نوآوری فرهنگ وهنر

مرکز خلاقیت و نوآوری فرهنگ وهنر چیست...
مراکز رشد یا انکوباتورها (incubator) با تلفظ صحیح اینکیوبیتور یکی از ابزارهای رشد اقتصادی است که به منظور حمایت از کار آفرینان تحصیلکرده تاسیس می شود و با ارائه امکانات و تسهیلات عمومی ،زمینه پاگرفتن شرکت های جدید را فراهم می کند. استفاده از مراکز رشد امروزه به عنوان یکی از ابزارهای پذیرفته شده برای تبدیل خلاقیت ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصولات قابل ارائه به بازار و توسعه کارآفرینی محسوب می شود.
معنی لغوی مراکز رشد:
Incubator در حقیقت نام وسیله ای است که شرایط رشد را برای جامعه ای که افزایش کمی و کیفی متغیری از  آن جامعه مورد اهمیت باشد فراهم می کند. دستگاههای Incubator البته زیاد هستند یک نوع از این دستگاهها شرایط  رشد را برای  نوزادهای  زود رس در زایشگاه ها فراهم می کنند .یک نوع دیگر این دستگاهها در مرغداریها حرارت و شرایطی را که جوجه ها لازم دارند برای رشد فراهم می کنند و هم چنین انواع دیگری از این دستگاهها هستند که در آزمایشگاهها و دیگر صنایع استفاده می شوند.
مراکز رشدی هم که در زمینه فراهم آوردن زمینه رشد ایده و تبدیل ایده به محصول تجاری پیش بینی شده اند نیز از قانون دستگاه های انکوباتور پیروی می کنند یعنی شرایط لازم از  قبیل محیط  فیزیکی ،مشاوره های تخصصی و اقتصادی،تلفن و وسایل ارتباطی،معرفی نامه و ... را فراهم می کنند تا ایده تازه شکل گرفته هویت حقوقی گرفته و تبدیل به محصول تجاری گردد.                                                                                                                                                                            
نحوه پذیرش در مرکز خلاقیت و نوآوری فرهنگ وهنر:
متقاضی استقرار در مرکز خلاقیت و نوآوری فرهنگ وهنر کاربرگ های موجود در قسمت فرم های مرکز خلاقیت و نوآوری فرهنگ وهنر را دانلود کرده پس از پر کردن آن  ،کاربرگها را به مرکز خلاقیت و نوآوری فرهنگ وهنر تحویل می دهد.بقیه مراحل به صورت حضوری یا تلفنی توسط کارشناسان مرکز خلاقیت و نوآوری فرهنگ وهنر به متقاضی اعلام می گردد.

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت مرکز خلاقیت و نوآوری درباره مرکز خلاقیت و نوآوری