ارتباط با روابط عمومی

شماره تماس:

031-34354400-11

داخلی:

203

ایمیل :

ravabet@uastca-esf1.ac.ir

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی روابط عمومی و مرکز خلاقیت ارتباط با روابط عمومی