کاردانی

نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
کاردانی امور فرهنگي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1130
کاردانی نوازندگي حرفه اي (ساز ايراني) نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1248
کاردانی نوازندگي حرفه اي (ساز کلاسيک) نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1608
کاردانی انیمیشن نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1516
کاردانی تدوین نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1134
کاردانی چاپ نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1102
کاردانی روابط عمومي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 809
کاردانی عکاسي خبري –حرفه اي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1208
کاردانی کارگرداني سينما نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1125
کاردانی گرافیک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1405
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش معرفی رشته های مرکز کاردانی