کاردانی

نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
کاردانی امور فرهنگي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1261
کاردانی نوازندگي حرفه اي (ساز ايراني) نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1357
کاردانی نوازندگي حرفه اي (ساز کلاسيک) نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1803
کاردانی انیمیشن نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1675
کاردانی تدوین نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1249
کاردانی چاپ نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1221
کاردانی روابط عمومي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 897
کاردانی عکاسي خبري –حرفه اي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1323
کاردانی کارگرداني سينما نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1270
کاردانی گرافیک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1582
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش معرفی رشته های مرکز کاردانی