کاردانی

نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
کاردانی امور فرهنگي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1443
کاردانی نوازندگي حرفه اي (ساز ايراني) نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1528
کاردانی نوازندگي حرفه اي (ساز کلاسيک) نگارش یافته توسط محسن آنالویی 2061
کاردانی انیمیشن نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1877
کاردانی تدوین نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1385
کاردانی چاپ نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1363
کاردانی روابط عمومي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1002
کاردانی عکاسي خبري –حرفه اي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1489
کاردانی کارگرداني سينما نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1417
کاردانی گرافیک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1830
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش معرفی رشته های مرکز کاردانی