فراخوان پذیرش مسؤلیت و کادر اجرایی در جشنواره های دانشگاه و برنامه های فرهنگی و هنری تابستان

علاقمندان به فعالیت، پذیرش مسؤلیت و کادر اجرایی در جشنواره های دانشگاه و برنامه های فرهنگی و هنری تابستان
جهت ثبت نام و مصاحبه
با شماره های 09907091008، 09900834661 تماس گرفته یا بعدازظهرها از ساعت 17 الی 19به دفتر مجموعه های نوین دانشگاه «جنب امور مالی» و یا دفتر ریاست دانشگاه مراجعه فرمایند

شایان ذکر است فعالیت دربرنامه های فوق جهت دانشجویان کارورز به عنوان ساعات کارورزی محسوب می گردد

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش اطلاعیه ها فراخوان پذیرش مسؤلیت و کادر اجرایی در جشنواره های دانشگاه و برنامه های فرهنگی و هنری تابستان