قابل توجه دانشجویانیکه دارای نقص پرونده می باشند

قابل توجه دانشجویان گرامی  باتوجه به غیرفعال بودن سامانه انتخاب واحددانشجویانی که دارای نقص پرونده می باشند عزیزان قبل از شروع انتخاب واحد سامانه خود را کنترل ودرصورت غیرفعال بودن به واحد آموزش(خانم رحیمی) مراجعه نمایند.

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش اطلاعیه ها قابل توجه دانشجویانیکه دارای نقص پرونده می باشند