مراحل دانش آموختگی

فلوچارت دانش آموختگی

مراحل مربوط به دانش آموختگی دانشجویان

دانشجویان عزیز پس از گذراندن واحد های درسی خود مراحل پایین را انجام دهند.

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش اطلاعیه ها مراحل دانش آموختگی