پرسنل آموزش

معرفي پرسنل آموزش
1- آقای مجتبی رادی
سمت: مدير آموزش و پژوهش
مکان استقرار: مديريت آموزش وپژوهش

2- خانم قرزانه نادری
سمت: کارشناس فارغ التحصيلان
مکان استقرار:آموزش

3- خانم اعظم فولاد فر
سمت: کارشناس اساتید
مکان استقرار:آموزش

4- آقاي مرتضي حبيبي
سمت: کارشناس دانشجويان جاري
مکان استقرار:اتاق اساتيد

5- خانم معصومه رحيمي
سمت: کارشناس دانشجويان جاري
مکان استقرار:آموزش

6- آقاي ابراهيم قنايي
سمت: کارشناس دانشجويان جاري
مکان استقرار:آموزش

7- خانم فاطمه سادات سعید نژاد
سمت: کارشناس کتابداري
مکان استقرار:کتابخانه

8- آقای محمدصالح کرباسیان
سمت: کارشناس امتحانات
مکان استقرار:آموزش

آدرس ما

تماس با ما

اطلاعات تماس با مرکز

  • شماره تماس: 07-34354400-031
  • آدرس ایمیل : info@uastca-esf1.ac.ir
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش شرح وظایف پرسنل