فرم پیش ثبت نام کاردانی دانشگاه فرهنگ و هنر کاردانی بهمن 96
نام (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
کد ملی (*)
ورودی نامعتبر
جنسیت
مرد
وضعیت نظام وظیفه
ورودی نامعتبر
معدل دیپلم (*)
ورودی نامعتبر
شکل صحیح ورود معدل:19.20
رشته های کاردانی دانشگاه فرهنگ و هنر 1 (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد / /
ورودی نامعتبر
شماره تلفن همراه (*)
ورودی نامعتبر
شماهر تلفن ثابت (*)
ورودی نامعتبر
آدرس کامل پستی
ورودی نامعتبر
تعهد (*)
ورودی نامعتبر
ارسال
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش پیش ثبت نام کاردانی